Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Prospectus

Datganiad / Statement

Nodau ac amcanion

I greu amgylchedd ac awyrgylch a fydd yn galluogi pob plentyn i ddatblygu'n unigolyn cytbwys a hyderus, trwy ddarparu profiadau i ddatblygu ac ymarfer sgiliau a chymwysterau hyd eithaf ei allu.

I wneud y plentyn yn ymwybodol o fudd eraill ac i'w alluogi i dyfu'n aelod cyfrifol o'r gymuned lleol a chymdeithas yn gyffredinol.

I gynnig yr addysg o'r safon orau bosibl, gan adlewyrchu polisiau'r Awdurdod Addysg Lleol a'r Llywodraeth ganolog.

I alluogi i bob disgybl ddatblygu'n ieithyddol yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac i annog datblygiad yn eu dealltwriaeth o'u treftadaeth Gymreig.

Cysylltwch gyda'r swyddfa er mwyn cael copi o'r prospectws.

Aims and Objectives

To create an environment and atmosphere which will help each child to develop into a balanced and confident individual, by providing opportunities to develop and practise skills and aptitudes to the full extent of his/her potential.

To make the child aware of the well-being of others and to help him/her to grow into a responsible member of the local community and broader society.

To offer education of the highest possible standard reflecting the policies of the L.E.A and central government.

To allow each pupil to develop linguistically in both Welsh and English and encourage the development of their understanding of their Welsh heritage.

Full prospectus available upon request.