Information - Gwybodaeth

Ysgol Glanwydden is a Primary School for children between the ages of 3 and 11 in Penrhyn Bay, Conwy County. The school is located in a beautiful and quiet area between farmland and the sea, in a society full of activity and history, which serves the local community and further afield. We are an English-medium school with significant use of Welsh throughout. We celebrate our ‘Cymreictod’ (Welshness) and are very proud of our inclusive, caring, happy and safe ethos. Glanwydden's team of teachers, assistants and Governors are talented and dedicated, working together to ensure the best opportunities for every child in our care. Our motto is 'Responsible - Respectful - Resilient' which reflects our aspirations and expectations of all our school's stakeholders.

Numbers:

278 full time on roll

37 part time on roll

5% on English as an Additional Language register

14% speak Welsh at home

13% Free School Meals (e-FSM)

 

Ysgol Gynradd i blant rhwng 3 a 11 oed yw Ysgol Glanwydden ym Mae Penrhyn, Sir Conwy. Lleolir yr ysgol mewn ardal hardd a thawel rhwng rhwng tir fferm a'r môr, mewn cymdeithas llawn bwrlwm a hanes, sy’n gwasanaethu’r gymuned leol ac ymhellach yn yr ardal. Rydym yn ysgol Saesneg ei chyfrwng gyda defnydd arwyddocaol o’r Gymraeg trwyddi draw. Rydym yn dathlu ein Cymreictod ac yn falch iawn o’n ethos cynwysiedig, gofalgar, hapus a diogel. Mae tîm Glanwydden o athrawon, cymorthyddion a Llywodraethwyr yn dalentog a chydwybodol, yn cyd weithio i sicrhau y cyfleoedd gorau I bob plentyn yn ein gofal. Ein moto yw ‘Cyfrifol - Caredig - Cryf’ sy’n adlewyrchu ein gobeithion a’n disgwyliadau o holl rhanddeiliaid ein hysgol.

Niferoedd:

278 llawn amser ar y gofrestr

37 rhan amser ar y gofrestr

5% ar gofrestr Saesneg fel Iaith Ychwanegol

14% yn siarad Cymraeg yn y cartref

13% Cinio Am Ddim (e-FSM)

Ysgol Glanwydden

Derwen Lane, 

Bae Penrhyn,

Conwy,

LL30 3LB

Tel  01492 575930

 

e-mail: swyddfa@glanwydden.conwy.sch.uk